Gevolgen coronacrisis voor planning RES

21-04-2020
883 keer bekeken 0 reacties

De komende maanden werken we samen aan de Regionale Energie Strategie. Lees hier meer over wat er lokaal en regionaal wordt ondernomen om over te stappen naar duurzame en schone energie.

Als gevolg van de corona-maatregelen is door het Nationaal programma RES (NP RES) de deadline om het concept-bod RES in te dienen verplaatst van 1 juni naar 1 oktober.

Voorlopig concept-bod RES
Het NP RES heeft de regio-voorzitters gevraagd om wel  voor 1 juni een voorlopig concept-bod RES in te dienen zodat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een kwalitatieve analyse van de RES-sen kan uitvoeren. Bij deze kwalitatieve analyse kijkt het PBL niet naar de in het bod genoemde hoeveelheid duurzame opwek (de kwantitatieve aspecten van de RES), maar naar de kwalitatieve aspecten “vanuit een integraal perspectief naar maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak, ruimtegebruik en systeemefficiëntie … gericht op het versterken van kennisdeling en het van elkaar leren op weg naar de concept-RES of RES 1.0. Ook geeft de analyse inzicht in de belemmeringen. Landelijk kan alvast onderzocht worden of en hoe die opgelost kunnen worden. De analyses van het PBL zijn gefocust op de bovenregionale en nationale aspecten, dus niet afzonderlijk per regio.”.

Besluitvorming in de RES regio Amersfoort
De 7 colleges van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten van provincie Utrecht en dagelijks bestuur van waterschap Vallei & Veluwe hebben de afgelopen weken het concept-bod RES vastgesteld. Het is nu aan de afzonderlijke gemeenteraden of besluitvorming voor 1 juni of 1 oktober zal plaatsvinden. Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft er voor gekozen de concept RES ter consultatie aan het algemeen bestuur voor te leggen. Het bestuurlijk overleg van RES regio Amersfoort geeft gehoor aan de oproep van het NP RES om het voorlopig concept-bod RES in te dienen voor 1 juni, waarbij aangegeven zal worden dat meerdere volksvertegenwoordigers hierover nog geen besluit hebben genomen. Uitkomsten van behandelingen in raden en/of staten voor 1 juni worden als bijlagen meegestuurd naar het NP RES.

Inspraak in corona-tijd
Tot 1 september mogen er geen bijeenkomsten worden georganiseerd in verband met de maatregelen rondom het corona-virus. De regionale inspraakavond op 15 april kon daardoor niet doorgaan.

Van 1 tot en met 30 april is er op het online platform www.resregioamersfoort.nl een reactieformulier beschikbaar gesteld waar iedereen die dit graag wilde, een reactie kon insturen over de Regionale Energie Strategie.  Alle ingestuurde reacties zijn gebundeld en aan de stukken toegevoegd die ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraden en provinciale staten. Afhankelijk van de lokale keuze om de besluitvorming al of niet uit te stellen, biedt dit mogelijkheden om een werkwijze te bedenken om, passend binnen de corona-maatregelen, lokaal invulling te geven aan alternatieve vormen van inspraak. Volksvertegenwoordigers kunnen deze lokale inspraakbijdrages dan betrekken bij de besluitvorming over het concept-bod RES.

Invulling participatie
Zoals in de RES en het raadsvoorstel is benoemd, maakt het concept-bod RES inzichtelijk welk aandeel duurzame opwek in de regio Amersfoort haalbaar wordt geacht voor 2030 en zijn er kansrijke gebieden benoemd waar en hoe deze opwek gerealiseerd kan worden. Het concept-bod RES is ‘slechts’ de eerste stap waarin alleen een haalbaar geachte hoeveelheid duurzame opwek van energie en kansrijke gebieden hiervoor zijn benoemd. Het participatieproces, over wat inwoners en belanghebbenden haalbaar achten, op welke locatie en onder welke voorwaarden, zal nog steeds in de fase na vaststelling van het concept-bod plaatsvinden. Dan gaan we het concept-bod vertalen naar RES 1.0 waarin niet ‘slechts’ kansrijke gebieden zijn benoemd, maar concrete zoekgebieden. Deze zoekgebieden zullen tot stand komen in een zorgvuldig participatieproces en in samenspraak met inwoners en belanghebbenden. Een voorstel voor hoe dit participatieproces in de volgende fase van de RES vorm wordt gegeven, regionaal en lokaal in te vullen, volgt voor de zomer.

Vragen?
Heeft u vragen over de Regionale Energie Strategie of het proces? Dan kunt u uw vragen insturen naar regioamersfoort@amersfoort.nl.

Afbeeldingen

0  reacties

 

Bureau Regio Amersfoort
Bezoekadres:
Stadhuisplein 5
3811 LM Amersfoort

Postadres:
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

T: 033 469 52 60 regioamersfoort@amersfoort.nl

 

 

 

 

Cookie-instellingen