Samen aan de slag voor schone energie

Planning

Eind maart is de Concept Regionale Energie Strategie geaccordeerd door de colleges van B&W van de verschillende gemeenten. Ook het dagelijks bestuur van waterschap Vallei en Veluwe heeft de Concept RES aangenomen. Daarna is door de maatregelen om het corona virus te beperken, de voorgenomen planning sterk gewijzigd. De  openbare inspraakavond op 15 april voor inwoners en andere belangenhebbenden is geannuleerd. In plaats hiervan kon iedereen die dit graag wilde tussen 1 en 30 april, een reactie insturen.   

De ingestuurde reacties zijn gebundeld en samen met de Concept RES verstrekt aan alle gemeenteraden en de provinciale staten. Tot en met september worden er lokale bijeenkomsten georganiseerd waar je nog kunt meepraten over de RES. Daarna vindt per gemeente en in provinciale  staten de beslutivorming plaats.

Uiterlijk 1 oktober 2020 wordt de concept RES aangeboden aan het Nationaal Programma RES door alle 30 RES regio’s in Nederland. Hierna wordt er door het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gerekend of alle concept RES’en samen voldoen aan de landelijke doelstellingen. Met de terugkoppeling die de Regio Amersfoort ontvangt en de input van het Planbureau voor de Leefomgeving wordt daarna gewerkt aan een RES 1.0. Die moet in het voorjaar van 2021 vastgesteld zijn door gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap. Elke 2 jaar herijkt iedere energieregio de RES op grond van nieuwe inzichten, innovaties of ervaringen. Zo ontwikkelt de RES zich stapsgewijs. De RES richt zich op 2030 . Dat geeft alle partijen die betrokken zijn inzicht in wat er in de toekomst op hen afkomt.

 

 

 

Bureau Regio Amersfoort
Bezoekadres:
Stadhuisplein 5
3811 LM Amersfoort

Postadres:
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

T: 033 469 52 60 regioamersfoort@amersfoort.nl

 

 

 

 

Cookie-instellingen