Samen aan de slag voor schone energie

Hoe ziet het proces er uit de komende maanden?

De komende weken, tot medio april, werken we aan een concept RES. Hierin wordt een bod opgenomen waarin we als regio aangeven hoeveel schone energie we als regio kunnen opwekken en welke warmtevraag er nu en in de toekomst wordt verwacht. In het concept bod dat we opleveren kiezen we voor het opwekken van elektriciteit voor bestaande en bewezen technieken: een balans tussen zonne- en windenergie. Wat voor de regio de juiste balans is, wordt bepaald in overleg met onder andere natuur- en milieuorganisaties, ondernemers, groot-grondeigenaren, lokale duurzaamheidsorganisaties en andere belanghebbenden.

Ook inwoners worden de komende maand digitaal geraadpleegd. Daarna wordt eind maart het stuk besproken en behandeld in de dagelijks besturen binnen de regio Amersfoort. Vervolgens wordt de concept RES aan alle gemeenteraden, de provinciale staten en het dagelijks bestuur van het waterschap aangeboden ter besluitvorming. Uiterlijk 1 juni 2020 wordt de concept RES aangeboden aan het Nationaal Programma RES door alle 30 RES regio’s in Nederland.

Hierna wordt er door het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gerekend of alle concept RES’en samen voldoen aan de landelijke doelstellingen. Met de terugkoppeling die de Regio Amersfoort ontvangt en de input van het Planbureau voor de Leefomgeving wordt daarna gewerkt aan een RES 1.0. Die moet in maart 2021 vastgesteld zijn door gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap. Elke 2 jaar herijkt iedere energieregio de RES op grond van nieuwe inzichten, innovaties of ervaringen. Zo ontwikkelt de RES zich stapsgewijs. De RES richt zich op 2030 en waar mogelijk op 2050. Dat geeft alle partijen die betrokken zijn inzicht in wat er in de toekomst op hen afkomt.

 

Bureau Regio Amersfoort
Bezoekadres:
Stadhuisplein 5
3811 LM Amersfoort

Postadres:
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

T: 033 469 52 60 regioamersfoort@amersfoort.nl

 

 

 

 

Cookie-instellingen